Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) hâl ve dav­ra­nış­la­rı

Biz­ler, sâ­de­ce O’nun şah­sı­na mün­ha­sır olan ul­vî fa­zî­let­ler­de O’nu ör­nek al­mak­la mü­kel­lef de­ği­liz. Za­ten böy­le­si yük­sek hâl ve dav­ra­nış­lar, bir ne­vî yıl­dız­lar­da­ki öl­çü­ler­dir ve bu tip dav­ra­nış­lar ser­gi­le­me­ye tâ­kat ge­ti­re­me­yiz.

Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) hâl ve dav­ra­nış­la­rı
Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) hâl ve dav­ra­nış­la­rı admin
Reklam

Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) hâl ve dav­ra­nış­la­rı iki ka­te­go­ri teş­kil eder:

1. Sâ­de­ce ken­di­si­ne mah­sus olan­lar: Me­se­lâ, nâ­di­rat­tan de­ğil de dâ­imî bir sû­ret­te ayak­la­rı şi­şin­ce­ye ka­dar ge­ce­le­ri na­maz­la ge­çir­me­si, savm-ı vi­sâl (if­tar­sız oruç) tut­ma­sı, Uhud Da­ğı ka­dar al­tı­nı ol­sa -bor­cu için ayır­dı­ğı hâ­riç- hep­si­ni in­fâk et­me­si, mî­ras bı­rak­ma­ma­sı, şah­sı ve âi­le­si için ze­kât ve sa­da­ka ka­bûl et­me­yi kı­yâ­me­te ka­dar me­net­me­si gi­bi… Bu se­bep­le: “Ben de an­cak si­zin gi­bi bir be­şe­rim…” (Bu­hâ­rî, Sa­lât 31, Ah­kâm 20) bu­yur­duk­la­rı hâl­de îcâb et­ti­ğin­de: “Ben her­han­gi bi­ri­niz gi­bi de­ği­lim; ben Al­lâh ta­ra­fın­dan ye­di­ri­lir, içi­ri­li­rim…” bu­yur­muş­lar­dır. (Bu­hâ­rî, Savm 49; İ’ti­sâm 5; Müs­lim, Sı­yâm 57-61) Mü’min­ler bu sa­ha­da O’nu iz­le­me­ye tâ­kat ge­ti­re­mez, O’nun mad­dî ve mâ­ne­vî ola­rak yap­tık­la­rı­nı ya­pa­maz, hâ­li ile hâl­le­ne­mez­ler. Pey­gam­ber­ler­de üm­met­le­ri­ne ör­nek­lik esas ol­mak­la be­râ­ber, bu tür hu­sû­si­yet­le­ri, Al­lâh Ra­sû­lü’nün şah­sı­na mün­ha­sır ol­du­ğu için, üm­me­te ör­nek­li­ğin dı­şın­da kal­mak­ta­dır­.

2. Her­ke­se şâ­mil olan­lar: Biz­ler, sâ­de­ce O’nun şah­sı­na mün­ha­sır olan ul­vî fa­zî­let­ler­de O’nu ör­nek al­mak­la mü­kel­lef de­ği­liz. Za­ten böy­le­si yük­sek hâl ve dav­ra­nış­lar, bir ne­vî yıl­dız­lar­da­ki öl­çü­ler­dir ve bu tip dav­ra­nış­lar ser­gi­le­me­ye tâ­kat ge­ti­re­me­yiz. An­cak ikin­ci kıs­ma gi­ren hâl, dav­ra­nış ve söz­ler­de ise, is­tî­dâd ve gü­cü­müz öl­çü­sün­de bir ömür O’nu tak­lit ve tâ­kib edip O’nun nûr­lu izin­de yü­rü­mek­ten mes’ûl ve mü­kel­le­fiz. De­mek olu­yor ki, Haz­ret-i Pey­gam­ber (s.a.v.) ic­ti­mâî ka­de­me­leş­me­nin her nok­ta­sın­da­ki in­san­lar için -be­şe­ri­yet îcap ve ik­ti­dâ­rıy­la îfâ et­ti­ği amel­ler ci­he­tiy­le- ide­al bir ör­nek­tir. Bun­da bi­le bâ­zı dav­ra­nış­la­rın sün­net, bâ­zı dav­ra­nış­la­rın ise ruh­sat ol­du­ğu­na dik­kat et­mek lâ­zım­dır. Bu nük­te­yi kâ­mil mâ­nâ­sıy­la te­lâk­kî­de bü­yük bir di­râ­yet gös­ter­miş olan mil­le­ti­miz, her bir fer­di­ne “Meh­met­çik” adı­nı ve­re­rek, her­ke­si ken­di kud­ret ve is­tî­dâ­dı nis­be­tin­de O’nun kü­çük bir mo­de­li ol­ma­ya yön­len­dir­me­yi ar­zu­la­mış­tır.

Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) hâl ve dav­ra­nış­la­rı
Reklam
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Berat Gecesi İle İlgili Ayet ve Hadisler
Berat Gecesi İle İlgili Ayet ve Hadisler
Üç aylar ne zaman başlıyor? 2021 yılı mübarek gün ve geceler...
Üç aylar ne zaman başlıyor? 2021 yılı mübarek gün ve geceler...