Tasavvuf nedir? Tasavvufun tarifi nedir? Tasavvuf ve ahlak ilişkisi nasıldır?

Ta­sav­vuf, as­lın­da dî­nin özü­nü teş­kîl et­me­si ba­kı­mın­dan, Haz­ret-i Âdem -aley­his­se­lâm- ile baş­la­yıp Asr-ı Sa­âde­t’e ka­dar bü­tün pey­gam­ber­le­rin ha­yat­la­rın­da mev­cûd ola­gel­miş­tir. Öy­le ki, her pey­gam­be­rin ha­ya­tın­da ta­sav­vu­fun pek çok düs­tû­ru­nu bu­la­bil­mek müm­kün­dür. Fa­kat ta­sav­vu­fun gü­nü­müz­de­ki mâ­nâ­sıy­la sis­tem­li bir ilim ola­rak ted­vî­ni ve sü­lûk olu­nan bir yol ola­rak or­ta­ya çı­kı­şı ilk ola­rak hic­rî ikin­ci asır­da baş­la­mış­tır.

Tasavvuf nedir? Tasavvufun tarifi nedir? Tasavvuf ve ahlak ilişkisi nasıldır?
Tasavvuf nedir? Tasavvufun tarifi nedir? Tasavvuf ve ahlak ilişkisi nasıldır? admin
Reklam

Ta­sav­vuf, ke­li­me­si­nin han­gi kök­ten gel­di­ği ko­nu­sun­da İs­lâm âlim­le­ri ara­sın­da­ki gö­rüş­ler, onun ta­ma­men İs­lâ­mî kay­nak­lı ol­du­ğu­nu or­ta­ya koy­mak­ta­dır. Bu hu­sus­ta muh­te­lif gö­rüş­ler ara­sın­da; ta­sav­vu­fun, arın­mış­lık ve se­çil­miş­lik an­la­mı­na ge­len; “sa­fâ”, “saf­vet” ve “ıs­tı­fâ” ke­li­me­le­rin­den neş’et et­miş ola­ca­ğı ifâ­de edil­di­ği gi­bi, ona âit üs­lû­bun ilk te­zâ­hür şek­li olan “ehl-i suf­fe” nâ­mıy­la yâd edi­len as­hâb­dan bâ­zı ub­bâd (âbid­ler) ve züh­hâd (zâ­hid­ler)’in giy­dik­le­ri “sûf” de­ni­len yün hır­ka­dan alın­dı­ğı gö­rü­şü ge­nel ka­bul gör­müş­tür.

Di­ğer ta­raf­tan ilim, ir­fan ve mâ­ne­vi­yât tah­sil et­mek mak­sa­dıy­la Mes­cid-i Ne­be­vî’de ikâ­met eden ve ken­di­le­ri­ne “ehl-i suf­fe” de­ni­len bu sa­hâ­be top­lu­lu­ğu, Pey­gam­ber -aley­his­sa­lâ­tü ves­se­lâm-’ın teş­vi­kiy­le zühd ve tak­vâ­da te­mâ­yüz et­miş­ler­dir. Hat­tâ Al­lâh’ın Ra­sû­lü -sal­lâl­lâ­hu aley­hi ve sel­lem-, as­hâ­bın zen­gin­le­rin­den bu züm­re­nin iâ­şe ve ibâ­te­si hu­sû­sun­da yar­dım­cı ol­ma­la­rı­nı ta­lep et­miş­tir. Bu du­rum; ta­sav­vu­fî dav­ra­nış­la­rın, sün­net-i Ra­sûl­lul­lâh kar­şı­sın­da­ki mev­ki­îni ve onun ne­be­vî bir tas­dî­ke da­yan­mış ol­du­ğu­nu gös­te­ren tâ­ri­hî bir ger­çek­tir.

“Sûf” ke­li­me­sin­den “ehl-i suf­fe” ve on­la­rın ri­yâ­zât ve tak­vâ­la­rın­dan “ta­sav­vuf” ve “mu­ta­sav­vıf” ke­li­me­le­ri za­man­la neş’et edip yay­gın­la­şa­rak ta­ri­hin sey­ri için­de mü­es­se­se­leş­miş­tir.

Tak­vâ: Al­lâh’a kar­şı mes’ûli­yet duy­gu­su için­de, ilâ­hî emir ve ya­sak­la­rı ti­tiz­lik­le uy­gu­la­mak sû­re­tiy­le kal­bin ko­run­ma­sı­dır.

Zühd: Mâ­si­vâ, yâ­ni Al­lâh’tan -cel­le ce­lâ­lü­hû- baş­ka her şe­yin kalb­de ehem­mi­ye­ti­ni kay­bet­me­si­dir.

İh­san: Mü­mi­nin, ken­di­si­ni ilâ­hî mü­şâ­he­de­nin al­tın­da his­se­dip dav­ra­nış­la­rı­nı o min­vâl üze­re de­vâm et­tir­me­si­dir.

TASAVVUF NEDİR? TASAVVUFUN TARİFİ
Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır.

Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Yani dâimâ ilâhî müşâhedenin, -diğer bir ifâdeyle- ilâhî kameraların gözetimi altında bulunduğumuzun farkında olarak, bu şuur ve idrâk ile yaşamaktır.

Tasavvuf; bir arınma disiplinidir. Allahʼtan uzaklaştıran her şeyden sakınarak “takvâ”ya erebilme yoludur. Nefsânî ihtirasları dizginleyip rûhânî istîdatları inkişâf ettiren bir mânevî terbiyedir.

Tasavvuf; Peygamber Efendimiz’e vâris olmuş gerçek mürebbîlerin elinde; nefsin tezkiye, kalbin tasfiye edildiği mânevî bir mekteptir.

Tasavvuf; nefse karşı sulhü olmayan bir cenktir.

Tasavvuf nedir? Tasavvufun tarifi nedir? Tasavvuf ve ahlak ilişkisi nasıldır?
Reklam
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Anadolu'nun İslamlaşmasında Etkili Olan Alimler ve Sufiler
Anadolu'nun İslamlaşmasında Etkili Olan Alimler ve Sufiler
Ümmü Varaka Radıyallahu Anha
Ümmü Varaka Radıyallahu Anha