Hz. Mehdinin Alametleri..!

Kuzey illerine bir bayrak dikecek onları, hezimete uğrattıktan sonra, ellerindeki esir ve ganimetleri alarak Şam’a geçecek, burayı da fethettikten sonra, köleleri bedellerini ödeyerek sahiplerinden alacak ve azat edecektir.

Hz. Mehdinin Alametleri..!
Hz. Mehdinin Alametleri..! admin
Reklam

Hz. Mehdinin Alametleri şöyle ki

1- Onun ismiyle semadan nida olunacak ve hiç kimse onun mehdiliğini inkar edemeyecektir.

2- O, güneşten bir alamet belirinceye kadar gelmeyecektir.

3- Mehdi için 2 alamet vardır ki, Allah (c.c), kainatı yarattığından beri bunlar vaki olmamıştır. Bunun birincisi, Ramazanın birinci gecesi ayın, ikincisi ortasında güneşin tutulmasıdır.

4- Mehdi’den önce Beni Abbas için siyah bayraklar çıkacak, sonra Horasan’dan, başlarında Şuayb b. Salih Temimi’nin bulunacağı, sarıkları siyah, cübbeleri beyaz bir ordu toplanacak ve bu ordu, Süfyan’ın ordusunu hezimete uğratacaktır. Bilahare Kudüs’e inecekler ve Hz. Mehdi için saltanat hazırlayacaklardır. Bu ordunun çıkması ile, halifeliği Mehdi’nin teslim alması arasında geçen zaman 72 aydır.

5- Onun kumandanları, insanların en hayırlısıdır. Onun yardımcıları, Yemen ve Şam ehlinden olacaktır. Önlerinde Cebrail (a.s), arkalarında Mikail (a.s) bulunacaktır. Yeryüzü emniyetle dolacak ve hatta birkaç kadın, yanlarında hiç erkek olmaksızın, rahatlıkla hacca gidebileceklerdir.

6- Peygamberlere dair olan kitaplarda, “Mehdi’nin işi zulüm ve kötülük değildir” şeklinde işaret edilmiştir.

7- Kuzey illerine bir bayrak dikecek onları, hezimete uğrattıktan sonra, ellerindeki esir ve ganimetleri alarak Şam’a geçecek, burayı da fethettikten sonra, köleleri bedellerini ödeyerek sahiplerinden alacak ve azat edecektir.

8- Mehdi, insanlar arasında 39 sene kalacaktır. Onun zamanında, büyükler “keşke ben küçük olsaydım”, küçükler de “keşke ben büyük olsaydım” diyeceklerdir,

9- Hz. Mehdi, 40 sene baki kalacaktır.

10- Mehdi’nin hayatı 7 veya 8 ya da 9 yıl olacaktır. Bu üç görüşü şu şekilde birleştirmek mümkündür: Hayat’ından kastedilen, görevlendirildiği andan başlayarak, hükmedeceği süre olabilir. Yoksa 7 – 8 veya 9 yıl yaşayacağı anlamına değildir. “30 sene’dir” tabiri de belki onun hakimiyetinin en çok bu kadar süreceğine işaret içindir. “40 sene’dir” diyenlerin görüşü de 30 yıl olacağını ifade edenlerle ayni şekilde yorumlanmalıdır.

11- Hz. Mehdi 14 sene yaşayacaktır. Bunun anlamı, özel bir yaşantı demektir ki, diğer rivayetlere bir zıtlık arz etmez. Mesela, Süleyman b. İsa’dan da işitildiğine göre, Mehdi, Kudüs’de 14 yıl kalacaktır.

12- 40 yıl kadar yaşadıktan sonra, yatağında Allah’ın rahmetine kavuşacaktır.

13- Onun yanına, büyük bir fitneden sonra kendilerine hükmetmesi için gidilecek ve ancak ölümle tehdit edildikten sonra başa geçmeye razı olacaktır. Ondan sonra insanlar arasında bir damla kan dökülmeyecektir.

14- Alimler, 1204 yılında yapılacak olan bir icma’da ahir zamanda bir mehdi’nin geleceği konusunda fikir birliği edeceklerdir.

15- Mehdi’nin bayraktarı, sakalı hafif, rengi sarı, küçük bir genç olacaktır. Dağlar ona karşı çıksa, onları aşacak ve Belye’ye kadar inecektir.

16- Ondan önce Şam ve Mısır melikleri öldürülecektir. Ve Şam ehli, Mısır’lı kabileleri esir alacaklardır. Doğudan siyah bayraklı bir adam, Şam sahibinden önce çıkacak ve Mehdi’nin itaatına girecektir.

17- Ondan önce, Afrika’da bir emir 12 yıl malik olacak, sonra Afrika’yı adaletle dolduran esmer bir adam; Mehdi’ye gelerek onun yanında savaşacaktır.

18- Ondan önce Horasan’da siyah bayraklar çıkacak ve Mehdi, Mekke’de zuhur ettikten sonra onun yanına gideceklerdir.

19- Onun alametlerinden birisi de, Beni Abasın değirmeninin dönmesidir. (Mütercimin notu: Bu bir teşbih olsa gerektir. Herhalde kastedilen, Beni Abbasın sözünün geçmeye başlaması olacaktır) Diğer bir alameti de, siyah bayraklı ordunun askerlerinin, atlarını Şam’daki zeytin ağaçlarına bağlamalarıdır. Diğer bir alameti de, “ciğerleri yiyenlerin oğlu” (zalim) olan Süfyan’ın Beni Abbas ve Beni Cafer’i mağlub etmesidir ve ardından Süfyan Şam minberine oturacak ve Berberi kavmi de Şam’a gelecektir.

20- Süfyan’ın ordusu, Horasan, Fars diyarı ve sonra Doğu’daki insanlara ulaşır. Doğu insanları onlara karşı çıkarak, defalarca savaşırlar. Sonra da sağ avucunda ben olan bir Haşimi’ye biat ederler. Allahü Teala, ona bütün yolları ve işleri kolay kılacaktır. Bu Haşimi’nin Horasan ehlinden 5000 civarında bir ordusu vardır, başlarında da Şuayb b. Salih Temimi bulunur. Bu Haşimi’nin rengi sarı, sakalı hafiftir. Ordusuyla, dağlar karşı çıksa, aşıp geçecektir.
Süfyanla savaşacak, ancak büyük bir savaştan sonra mağlup düşecek ve Kümme’ye kaçacaktır. Bu Haşimi, Mehdi ile babadan kardeş olup, mehdi zahir olduktan sonra o da çıkacaktır. Bazıları, onun Hz. Mehdi’nin amca oğlu olduğunu söylemişlerdir. Şam’a geldiği duyulduğunda, ona Kudüs’te bir ev tahsis edilecektir.

21- Ordusunu Medine’ye gönderen Süfyan, “Beni Haşimi’den kimi bulursanız, öldürürün” emrini veriyor. Müslümanlar da Mehdi zahir olup toparlanana kadar dağlara kaçıyorlar.

22- Çıkışının bir alameti de Batı’dan bayrakların çıkması ve başlarında Kende kabilesinden topal bir adamın bulunmasıdır.

23- Alametlerden birisi de, 200. senede bir Mehdi’nin çıkmasıdır. (Mütercimin notu: Bu Mehdi’den kastedilen, ahir zaman Mehdi’si gibi İslamı ihya eden bir şahsiyet olsa gerekir.)

24- Hz. Mehdi, beraberinde Peygamber Efendimizin bayrağı, gömleği ve birçok alametleri olduğu halde yatsı vaktinde Mekke’de ortaya çıkar. Nurludur ve yanında şahitleri vardır. Yatsı namazını kıldıktan sonra uzun bir hutbe irad edecek, ve insanları Allah ve Rasulüne itaat etmeye devam edecektir. Daha sonra Hicaz’ı fethedecek ve Beni Haşimi’lerin hayiste olanlarını kurtaracaktır. Bilahare O’nun yanına Küfe’den siyah bayraklı bir ordu gelir. Ondan sonra dünyayı fethetmek için bu orduyu çeşitli yerlere gönderecektir.

25- Süfyan, esir olarak ona getirilecek ve rahmet kapısında öldürülecektir. Ganimet ve serveti ise Şam caddelerinde dağıtılacaktır.

26- Mekke’deki batma olayını işittiği zaman, aralarında ebdalların bulunduğu 12 bin asker toplanacak ve Belye denilen yere varacaklar. Süfyan, ordusunun battığını öğrenince Mehdi’ye itaat etmeyi düşünür, ancak Kelp kabilesinin başkanları tarafından ayıplanır. Buna rağmen, gene de Mehdi’ye gelir ve itaat edeceğini söylediği için onun tarafından kabul edilir. Ancak bu kez itaat’tan vazgeçtiğini söyler ve Hz. Mehdi de onu öldürmeye karar verir. Daha sonra Hz. Mehdi, Kelp kabilesi ile savaşacak ve onları yok edecektir.

27- Hz. Mehdi, her dokuz kişiden yediyi çıkarmayacaktır.

28- Bu madde ana metinde bulunmayıp, herhalde atlanmış olması gerekir.

29- Hz. Mehdi, Allah’tan çok korkan birisi olacaktır. Aynen, kartal cinsinden, Nesir kuşunun kanatlarıyla titremesi gibi Allah’tan korkacaktır.

30- Hz. Mehdi’nin kaşları ince, araları açık ve gözlerinin siyahı büyük olacaktır. Şam minberinin üzerine oturup insanlara hitabedebilinceye kadar, Hicaz’dan gelmeyecektir. (Şam minberine oturduğu 18 yaşında olacağı söylenmişse de, bu görüş bilahare reddolunmuştur.)

31- Mekke’deki batmadan sonra, Bedir ashabı adedince insanlar çıkacaktır. (Bu eşraflar itibarıyladır, yoksa ona tabi olanlar çoktur.) Onun ashaplarının reisleri, Berazi kabilelerinden olacak. O gün sema’dan gelen bir ses “Biliniz ki, Allah’ın yeryüzündeki dostları, Mehdi’ye tabi olanlardır” diyecekler.

32- Süfyan, Kufe’ye geldiğinde Mehdi’nin çıktığı haberi ona ulaşır. Bunun üzerine bir ordu gönderiyor. Ve bu ordu çölde batıyor, ancak biri Süfyan taraflısı, diğeri Mehdi taraflısı iki kişi sağ kalıyor. Bilahare Mehdi, Mekke’den Süfyan ise Kufe’den Şam’a yönelip gidiyorlar. Ancak Süfyan ondan önce Şam’a varıyor. Hz.
Mehdi, ikinci bir ordu ile mektup göndererek, Süfyan’dan kendisine biat etmesini istiyor ve sonra Kudüs’e geçerek orada 3 yıl kalıyor. Bu arada Kelp kabilesine mensup birisi Kenane’den çıkarak Bensan’a kadar geliyor. Hz. Mehdi ise buraya bir ordu göndererek bu kabileyi bozguna uğratıyor. Ve sonra Süfyan esir olarak getiriliyor ve Safa tepesinde koyun gibi boğazlanıyor.

33- Hz. Mehdi, Tabut-u Sekine’yi Antakya mağarasından çıkaracaktır.

34- Bu madde ana metinde bulunmayıp, herhalde atlanmış olması gerekir.

35- Yanında Hz. Peygamberin bayrağı bulunacaktır.

36- Bayrağın üzerinde “Biat, Allah içindir” yazılıdır.

37- Hz. Mehdi, işlerinde çok disiplinli, cömert ve fakirlere karşı çok merhametli olacaktır.

38- Dünya’da ismi geçecek bir halife kalmayıncaya kadar çıkmayacaktır.

39- Ondan önce, bir Haşimi malik olacak, ve Emevi’lerden az sayıda insan kalacaktır. Daha sonra ise her bir adam başına 2 kişiyi öldürerek, kadınlardan başka kimseyi sağ bırakmayan bir Emevi çıkacak, bilahare de Hz. Mehdi zuhur edecektir.

40- Çok yaygın ve sona ermesi mümkün görülmeyen bir fitne çıkacak, ve bu fitne, semadan 3 kez “Emir, mehdi’dir, gerçek O’dur” şeklindeki nida’ya kadar sürecektir.

41- Sema’dan bir münadi çıkacak ve “Hak, ali-Muhammed’indir”, yerden de bir münadi çıkacak ve O da “Hak, İsa’nın alindedir” şeklinde sesleneceklerdir. Abbas (R.A) bu konuyla ilgili olarak “Yerden gelen ses şeytandan, sema’dan gelen ses ise Allah’tandır” buyurmuştur.

42- Semadan zuhur eden bir el ve “Emiriniz Mehdi’dir” şeklinde bir nida duyuluncaya kadar tefrika ve ihtilaflar devam edecektir.

43- Hz. Mehdi ile Süfyan karşı karşıya geldiğinde bir münadi şöyle seslenecek : “Allah’ın dostları Mehdi’nin arkadaşlarıdır.”

44- O günün alameti: Sema’dan bir el uzanacak ve insanlar ona bakacak ve göreceklerdir.

45- O gelmeden önce, doğudan ışık veren bir kuyruklu yıldız görünecektir.

46- Ramazan’da iki defa ay tutulması olacaktır.

47- Hz. Mehdi’nin zamanında, adalet o kadar bol olacak ki, zorla alınan her mal sahibine geri verildiği gibi, bir insanın başkasına ait olup da, dişinde kalmış bir şey bile sahibine iade edilecektir.

48- Taberiye adasındaki Tabut-u Sekine, ortaya çıkarılacaktır. Tabut getirilip Beytül Mukaddes’te ona teslim edildikten sonra açılacak ve bunu görenlerin çoğu, pek azı haricinde müslüman olacaktır.

49- İnsanlar 95. seneye kadar malik olacak, yani işler iyi gidecek, 97 veya 99 senede mülkleri zail olacak ve nihayet 200 senede bir mehdi gelecektir. (Mütercimin notu: Bunu izah için 23. madde’ye bak)

50- İnsanlar oldukça hayırla, yaşantıları gayet rahat olacaktır. Beni Abbas’ın önderliği kaybolmayacak, sonra fitneler başlayacak, nihayet Mehdi çıkacaktır.

51- Kurduğu ilk orduyu, bekletmeden hemen cihada gönderecektir.

52- Deccal, Müslümanları Beytül Mukaddes’te mahsur bırakacaktır. Müminler burada, öyle bir açlıkla karşı karşıya gelecekler ki, para keselerini bile yemek zorunda kalacaklar. Bu sırada, gecenin karanlığı içinden bir ses işitecekler ve bu sesin tok bir adama ait olduğunu birbirlerine söylerlerken İsa b. Meryem’i karşılarında göreceklerdir. Hz. Mehdi onu Müslümanlara takdim ettikten sonra namazı kıldıracak, bilahare önderliği Hz. İsa’ya verecektir.

53- Hz. Mehdi, Avta bölgesinde Hars olarak isimlendirilen bir köy batana kadar çıkmayacaktır.

54- Sema’dan bir ses, onu ismiyle çağıracak ve Doğu’da Batı’da hatta uykuda olan bile bu sesi duyacak ve uyanacaktır.

55- Konstantiniyye’nin fethi sırasında, sabah namazı için abdest alırken bir bayrak dikecek, deniz ikiye ayrılarak su kendiliğinden uzaklaşacak ve açılan yolu takibeden Hz. Mehdi, karşı kıyıya geçecektir. Sonra bir bayrak daha dikecek ve diyecek ki “Ey insanlar, ibret alınız. Deniz, Beni İsrail’e nasıl yol verdiyse, bize de öylece yol verdi” Ondan sonra, hepsi, tekrar tekrar tekbir getirecek ve 12 tekbirle, şehrin 12 burcu da düşecektir.

56- Kudüs’ü fethedecek olan Hz. Mehdi, Hindistan’ı da fethedecek olan bir ordu gönderecektir. Buradaki hazineleri alıp, onları Beytül Mukaddes’e dahil edecektir. Hint liderleri de zincirlere bağlı bir halde ona getirilecektir. Hz. Mehdi, Doğu-Batı arasındaki her yeri fethedecektir.

Hz. Mehdinin Alametleri..!
Reklam
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Anadolu'nun İslamlaşmasında Etkili Olan Alimler ve Sufiler
Anadolu'nun İslamlaşmasında Etkili Olan Alimler ve Sufiler
Ümmü Varaka Radıyallahu Anha
Ümmü Varaka Radıyallahu Anha