Hadis rivayet ederken nasıl davranılırdı?

Ashab-ı kiramdan Ebü Ümame el-BahiK'nin (ra) şu sözü, hadisleri bize ilk aktaran o şanlı kafilenin bu konudaki titizliğini yansıtmaktadır. Ebü Ümame diyor ki: Ben bir hadisi Hz. Peygamber'den bir defa, iki defa,... (hatta) yedi defa duymakla rivayet edersem cür'etkar davranmış olurum (Ahmed b. Han-bel, Müsned, V, 250). Bu ifade, ashab-ı kiramın hadis rivayetinde gösterdiği titizliğin tipik bir örneğidir.

Hadis rivayet ederken nasıl davranılırdı?
Hadis rivayet ederken nasıl davranılırdı? admin
Reklam

Ebû Mûsa el-Eş’arî (r.a), Hz. Ömer’in kapısına gelip üç defa kapıyı çalmak suretiyle izin istedi. Kapının açılmaması üzerine geri döndü. Daha sonra kapıya çıkan Ömer (r.a), ona niçin daha fazla izin istemediğini ve geri dönmeyi tercih ettiğini sordu. Ebû Mûsâ (r.a) da:

“–Ben, Nebiyy-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz’in:

«Sizden biriniz üç defa izin istediği hâlde kendisine izin verilmezse geri dönsün!” buyurduklarını işittim” dedi.

Bu sefer Ömer (r.a):

“–Bu söylediğin sözü Allah Rasûlü’nden işittiğine ve Rasûl-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz’in böyle buyurduğuna dâir bana şâhit getir!” dedi.

Telaşa kapılan Ebû Mûsâ (r.a), sahâbîlerin bulunduğu meclise gelerek durumu anlattı. Orada bulunanlar şaşırarak:

“–Bunu yaşça en küçüğümüz bile bilir” dediler.

Yaşça en küçükleri olan Ebû Saîd el-Hudrî (r.a), Ebû Mûsâ (r.a) ile birlikte giderek Hz. Ömer’in huzurunda şâhitlik yaptı.[1]

Übeyy ibn-i Ka’b (r.a):

“–Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in böyle buyurduklarını ben işitim. Ey İbnü’l-Hattâb! Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz’in ashâbına azâb olma!” dedi.

Ömer (r.a):

“–Sübhânellâh! Ben bir şey işittim ve onu tahkik etmek, kesinleştirmek istedim!” dedi. (Müslim, Âdâb, 37)

Hz. Ömer’in bu tavrı, Allah Rasûlü’nün hadîs-i şerîflerinin ve Sünnet-i Seniyye’sinin bizlere kadar nasıl sağlam bir metod ve sistemle geldiğini göstermektedir. Ashâb-ı kirâm ve daha sonra gelen İslâm âlimeri, rivâyetlerin naklinde çok titiz davranmışlar, hadîs dinledikleri zâtların ilim ve ahlâkına son derece dikkat etmişlerdir.

[1] Bkz. Buhârî, İsti’zân, 13; Müslim, Âdâb, 33-37; Ebû Dâvud, Edeb, 127, 130.

Hadis rivayet ederken nasıl davranılırdı?
Reklam
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Anadolu'nun İslamlaşmasında Etkili Olan Alimler ve Sufiler
Anadolu'nun İslamlaşmasında Etkili Olan Alimler ve Sufiler
Ümmü Varaka Radıyallahu Anha
Ümmü Varaka Radıyallahu Anha